Nhiệm vụ Môn Phái

27-08-2016

Hướng dẫn nhận nhiệm vụ

  • Đẳng cấp 21, 31 và 41 mới có thể nhận được nhiệm vụ môn phái
  • EXP từ nhiệm vụ môn phái khá nhiều, có thể giúp các bạn lên cấp 50 nhanh chóng
  • Ấn phím tắt F4 (Nhiệm vụ) chọn Hướng dãn nhiệm vụ và tìm nhiệm vụ môn phái để nhận, giới hạn nhiệm vụ đến cấp 50

Scroll Top