Hoạt động Vấn Đáp

27-08-2016

Hướng dẫn tham gia Hỏi Đáp

  • Tới đối thoại với NPC Tổng Quản Hoạt Động (222/2221 Phượng Tường Phủ và chọn Hỏi Đáp Hàng Ngày
  • Mỗi ngày đối đáp tối đa 30 câu
  • Trả lời Đúng: 100.000 EXP + 500 Đồng Khóa
  • Trả lời Sai: 50.000 EXP + 100 Đồng Khóa

Scroll Top