Bảo trì máy chủ S3-Tuyệt Kiếm (25/01)

24-01-2017

 

Bảo trì mở giới hạn cấp

  • Thời gian từ 00h00 đến 00h15 Ngày 25/01/2017
  • Thay đổi Điểm Kinh Nghiệm train quái, bí cảnh
  • Sửa đổi phần thưởng tham gia Quân Doanh thành 20.000.000 Điểm Kinh Nghiệm/1 phụ bản
Scroll Top