Hệ thống Quan Hàm, Ấn Bang Hội

25-03-2021

Mua Quan Ấn

 • Hệ thống quan hàm tại máy chủ Tuyệt Đỉnh sẽ khác so với các máy chủ khác, việc thay đổi nhằm giải quyết các vấn đề sau:
  • Thủ Lĩnh bang hội quên tăng cấp quan hàm thì thành viên bang hội không mua được quan ấn
  • Tài sản cá nhân không đủ mua quan ấn chỉ định thì không mua được các quan ấn cấp thấp hơn
Hình ảnh Ghi chú

 • Mua Quan Ấn thông qua NPC Phó Thiếu Khanh tại vị trí 182/236 Lâm An Phủ
 • Thời gian mua quan ấn từ 22:00 Thứ 2 đến 24:00 Thứ 6 Hàng Tuần (Hết ngày Thứ 6)
 • Đối thoại với NPC Phó Thiếu Khanh lựa chọn Danh vọng Lãnh Thổ Tạp Hóa

 • Bảng Xếp Hạng Cổ Phần sẽ được hệ thống lấy vào lúc 23:00 Chủ Nhật Hàng Tuần
 • Dựa vào bảng xếp hạng này mà đánh giá người chơi nào trong bang hội có thể mua được quan ấn và cấp quan ấn
 • KHÔNG SỬ DỤNG BẢNG XẾP HẠNG VÀO LÚC 22:00 THỨ 2 NHƯ CÁC MÁY CHỦ KHÁC
Quan hàm Ngũ Hành Hồn Thạch Tài Sản Cá Nhân
Cấp 1 - Trí Sự 400 400000
Cấp 2 - Tư Mã 600 600000
Cấp 3 - Thái Thú 1000 1000000
Cấp 4 - Thiếu Khanh 3000 3000000
Cấp 5 - Thượng Khanh 6000 6000000
Cấp 6 - Quốc Công 10000 10000000
Cấp 7 - Thừa Tướng 18000 18000000
Cấp 8 - Hoàng Đế 42000 42000000

Tàn Sản & Cổ phần bang hội

 • Trong 1 bang hội người chơi có Tài Sản càng cao thì Xếp hạng Cổ phần trong bang càng cao
 • Xem Tài Sản cá nhân bằng cách mở giao diện Bang Hội (Phím tắt F7) chọn sang tab Thông tin nhìn xuống dưới cùng sẽ thấy
 • Xếp hạng cổ phần xem được bằng cách Ấn F7 nhìn sang bên phải có phần Chức vị và mũi tên, ấn vào mũi tên chọn Cổ Phần
 • Để có được Tài Sản cần:

Quan ấn có thể mua

 • Bảng Xếp Hạng Cổ Phần Quan Ấn sẽ được hệ thống lấy vào lúc 23:00 Chủ Nhật
 • Ví dụ: Bang hội chiếm được 1 Lãnh Thổ hệ thống sẽ cho phép người chơi hạng 1, 2, 3, 4 được phép mua quan ấn
Chiếm lãnh thổ Hạng Cổ Phần
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Thái Thú Trí Sự Trí Sự Trí Sự - - - - - -
3 Thiếu Khanh Tư Mã Tư Mã Trí Sự Trí Sự Trí Sự - - - -
6 Thượng Khanh Thái Thú Thái Thú Tư Mã Tư Mã Trí Sự Trí Sự Trí Sự Trí Sự -
10 Quốc Công Thiếu Khanh Thái Thú Thái Thú Tư Mã Tư Mã Tư Mã Tư Mã Tư Mã -
18 Thừa Tướng Thượng Khanh Thiếu Khanh Thiếu Khanh Thái Thú Thái Thú Tư Mã Tư Mã Tư Mã -
42 Hoàng Đế Quốc Công Thượng Khanh Thượng Khanh Thiếu Khanh Thiếu Khanh Thiếu Khanh Thái Thú Thái Thú Thái Thú
Scroll Top