Thưởng Bang Hội Săn Võ Lâm Cao Thủ

22-11-2019

Cách tính

 • Số BOSS bang tiêu diệt = tổng số boss Võ Lâm Cao Thủ 55/75/95 từng thành viên tiêu diệt, bao gồm cả boss từ Câu Hồn Ngọc.
 • Mỗi ngày vào lúc 00h00 sẽ reset lại bảng thành tích tiêu diệt boss của bang hội.

Phần thưởng

 • Nhận thông qua NPC Hoàng Thường - Đặc Sứ Võ Lâm Minh Chủ, mỗi ngày nhận thưởng tối đa 1 lần, vậy nên hãy lưu ý để đến cuối ngày rồi hẵng nhận, phần thưởng dành cho toàn bộ thành viên bang hội
 • Số võ lâm cao thủ mà bang hội tiêu diệt sẽ ảnh hưởng đến việc nhận thưởng của toàn bộ thành viên, vậy nên hãy cố gắng cùng bang hội tiêu diệt boss
Số lượng BOSS Phần Thưởng
1 Võ Lâm Cao Thủ
 • 1 Tiền Du Long
 • 1 Huyền Tinh Cấp 5
10 Võ Lâm Cao Thủ
 • 10 Tiền Du Long
 • 2 Huyền Tinh Cấp 5
20 Võ Lâm Cao Thủ
 • 20 Tiền Du Long
 • 1 Huyền Tinh Cấp 6
30 Võ Lâm Cao Thủ
 • 30 Tiền Du Long
 • 2 Huyền Tinh Cấp 6
40 Võ Lâm Cao Thủ
 • 40 Tiền Du Long
 • 1 Huyền Tinh Cấp 7
50 Võ Lâm Cao Thủ
 • 50 Tiền Du Long
 • 2 Huyền Tinh Cấp 7
60 Võ Lâm Cao Thủ
 • 60 Tiền Du Long
 • 1 Huyền Tinh Cấp 8
Scroll Top