Luyện hóa Trang bị Tiêu Dao (Tay, Bội & Giày)

11-04-2019

Fanpage

Hội nhóm

Nạp thẻ

Tải & Cài đặt GAME


TRANG BỊ ĐÃ LUYỆN HÓA MỚI CÓ THỂ CƯỜNG HÓA +16

Luyện hóa Tay Luyện hóa Bội Luyện hóa Giày

Luyện hóa Hộ Uyển - Tiêu Dao

 • Cần chuẩn bị 1 Hộ Uyển Luyện Hóa Đồ (Tiêu Dao)
 • 1 Hộ Uyển Cấp 10 - Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa
 • Đêm đến chỗ NPC Dã Luyện Đại Sư chọn Luyện hóa Trang Bị sau đó bỏ vào:
  • 1 Hộ Uyển Luyện Hóa Đồ (Tiêu Dao)
  • 1 Hộ Uyển Cấp 10 - Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa
 • Cần chọn 1 trong 2 dòng như hình
 • Độ luyện chưa đạt 100% sẽ không thể luyện hóa, cần bỏ thêm Huyền Tinh để độ luyện đạt 100% mới có thể luyện hóa
 • Luyện hóa thành công sẽ nhận 1 Tay Tiêu Dao - Có thể cường hóa tối đa +16

Luyện hóa Bội - Tiêu Dao

 • Cần chuẩn bị 1 Yêu Trụy Luyện Hóa Đồ (Tiêu Dao)
 • 1 Bội Cấp 10 - Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa
 • Đêm đến chỗ NPC Dã Luyện Đại Sư chọn Luyện hóa Trang Bị sau đó bỏ vào:
  • 1 Yêu Trụy Luyện Hóa Đồ (Tiêu Dao)
  • 1 Bội Cấp 10 - Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa
 • Độ luyện chưa đạt 100% sẽ không thể luyện hóa, cần bỏ thêm Huyền Tinh để độ luyện đạt 100% mới có thể luyện hóa
 • Luyện hóa thành công sẽ nhận 1 Bội Tiêu Dao - Có thể cường hóa tối đa +16

Luyện hóa Giày - Tiêu Dao

 • Cần chuẩn bị 1 Hài Tử Luyện Hóa Đồ (Tiêu Dao)
 • 1 Giày Cấp 10 - Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa
 • Đêm đến chỗ NPC Dã Luyện Đại Sư chọn Luyện hóa Trang Bị sau đó bỏ vào:
  • 1 Hài Tử Luyện Hóa Đồ (Tiêu Dao)
  • 1 Giày Cấp 10 - Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa
 • Độ luyện chưa đạt 100% sẽ không thể luyện hóa, cần bỏ thêm Huyền Tinh để độ luyện đạt 100% mới có thể luyện hóa
 • Luyện hóa thành công sẽ nhận 1 Giày Tiêu Dao - Có thể cường hóa tối đa +16
Scroll Top