Luyện hóa Trang bị Thủy Hoàng (Áo, Bội và Tay)

11-04-2019

Luyện hóa Hộ Uyển Luyện hóa Bội Luyện hóa Y Phục

Luyện hóa Hộ Uyển - Thủy Hoàng

 • Cần chuẩn bị 1 Thủy Hoàng Hộ Uyển Luyện Hóa Đồ - >>> XEM NGUỒN GỐC <<<
 • 1 Hộ Uyển Tiêu Dao Cốc - >>> HƯỚNG DẪN LUYỆN HÓA HỘ UYỂN TIÊU DAO CỐC <<<
 • Đêm đến chỗ NPC Dã Luyện Đại Sư chọn Luyện hóa Trang Bị sau đó bỏ vào:
  • 1 Thủy Hoàng Hộ Uyển Luyện Hóa Đồ
  • 1 Hộ Uyển Tiêu Dao Cốc
 • Độ luyện chưa đạt 100% sẽ không thể luyện hóa, cần bỏ thêm Huyền Tinh để độ luyện đạt 100% mới có thể luyện hóa
 • Luyện hóa thành công sẽ nhận 1 Hộ Uyển Thủy Hoàng - Có thể cường hóa tối đa +16

Luyện hóa Bội - Thủy Hoàng

 • Cần chuẩn bị 1 Thủy Hoàng Yêu Trụy Luyện Hóa Đồ - >>> XEM NGUỒN GỐC <<<
 • 1 Ngọc Bội Tiêu Dao - >>> HƯỚNG DẪN LUYỆN HÓA BỘI TIÊU DAO <<<
 • Đêm đến chỗ NPC Dã Luyện Đại Sư chọn Luyện hóa Trang Bị sau đó bỏ vào:
  • 1 Thủy Hoàng Yêu Trụy Luyện Hóa Đồ
  • 1 Ngọc Bội Tiêu Dao
 • Độ luyện chưa đạt 100% sẽ không thể luyện hóa, cần bỏ thêm Huyền Tinh để độ luyện đạt 100% mới có thể luyện hóa
 • Luyện hóa thành công sẽ nhận 1 Ngọc Bội Thủy Hoàng - Có thể cường hóa tối đa +16

Luyện hóa Y Phục - Thủy Hoàng

 • Cần chuẩn bị 1 Thủy Hoàng Y Phục Luyện Hóa Đồ - >>> XEM NGUỒN GỐC <<<
 • 1 Y Phục Vũ Uy - >>> HƯỚNG DẪN LUYỆN HÓA Y PHỤC VŨ UY <<<
 • Đêm đến chỗ NPC Dã Luyện Đại Sư chọn Luyện hóa Trang Bị sau đó bỏ vào:
  • 1 Thủy Hoàng Y Phục Luyện Hóa Đồ
  • 1 Y Phục Vũ Uy
 • Độ luyện chưa đạt 100% sẽ không thể luyện hóa, cần bỏ thêm Huyền Tinh để độ luyện đạt 100% mới có thể luyện hóa
 • Luyện hóa thành công sẽ nhận 1 Y Phục Thủy Hoàng - Có thể cường hóa tối đa +16
Scroll Top