Máy chủ Trường Kiếm bảo trì mở Chân Nguyên

26-07-2019

Chạy lại Autoupdate để vào game

  • Thời gian bảo trì: Từ 00h00 đến 00h30 Ngày 27/07/2019, sau bảo trì các bạn cần cập nhật lại autoupdate để vào game
  • Tính năng Cập Nhật: Mở tính năng Chân Nguyên
  • Nếu vào máy chủ Trường Kiếm bị báo như hình dưới vui lòng làm theo hướng dẫn
  • TẮT HẾT CÁC CỬA SỔ GAME ĐANG CHẠY TRƯỚC KHI MỞ AUTOUPDATE
  • Mở thư mục chứa game của các bạn lên tìm file Autoupdate
  • Nếu chạy file autoupdate gặp lỗi như này là do bạn CHƯA TẮT HẾT CÁC CỬA SỔ GAME
Scroll Top