Lãnh địa Bang Hội

02-09-2019


TOP 2 Bang Hội có số Lãnh Thổ cao nhất sẽ có Lãnh Địa

Triệu hồi Dị Thú

  • Là thành viên của bang hội có lãnh địa sử dụng Vô Hạn Truyền Tống Phù để di chuyển vào bản đồ lãnh địa bang hội
  • Bang Chủ tới gặp NPC Tổng Quản Bang Hội để nhận Lệnh bài Triệu Hồi BOSS, có thể sử dụng để triệu hồi Dị Thú
  • Mỗi ngày chỉ có thể nhận lệnh bài gọi boss tối đa 1 lần và gọi boss tối đa 1 lần
  • Dị Thú chỉ có thể gọi tại bản đồ lãnh địa của bang hội
  • Phần thưởng diệt Dị Thú:
    • Là người chơi kết liễu đến gặp NPC Tổng Quản Bang Hội để nhận
    • 32 vật phẩm ngẫu trong danh sách: Huyền Tinh 7, 8, 9, Hòa Thị Ngọc, Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên, Rương Ngọc (vỡ) (cấp 1) hoặc Rương Ngọc (mòn) (cấp 2), tất cả đều Không khóa

Dị Thú - Có thời gian tồn tại là 2 tiếng

Scroll Top