Chọn Máy Chủ

19-06-2023

Máy chủ năm 2023

Tên máy chủ Thông tin

Bạch Hổ Kiếm


Thử Nghiệm:
Từ 11:00 Ngày 29.06.2023
Chính Thức:
Từ 11:00 Ngày 01.07.2023

Máy chủ năm 2022

Tên máy chủ Thông tin

Thanh Long Kiếm


Thử Nghiệm:
Từ 11:00 Ngày 24.11.2022
Chính Thức:
Từ 11:00 Ngày 26.11.2022

Máy chủ năm 2021

Tên máy chủ Thông tin

Huyền Vũ Kiếm


Thử Nghiệm:
Từ 11:00 Ngày 25.11.2021
Chính Thức:
Từ 11:00 Ngày 27.11.2021

Scroll Top