Chọn Máy Chủ

11-11-2021

Chọn máy chủ muốn tham gia

Máy chủ MỚI Máy chủ đang vận hành

>>> Huyền Vũ Kiếm <<<
Thử Nghiệm:
Từ 11:00 Ngày 25.11.2021
Chính Thức:
Từ 11:00 Ngày 27.11.2021

>>> Quy Kiếm <<<
Thử Nghiệm:
Từ 11:00 Ngày 04.03.2021
Chính Thức:
Từ 11:00 Ngày 06.03.2021

- MÁY CHỦ MỚI -

- MÁY CHỦ CŨ -

Scroll Top