Trang bị 80-89 cường hóa tối đa +14

11-06-2020


Trang bị Cấp 9 (81-89) cường hóa +14

  • Đối với Trang bị Cấp 80-89 cường hóa tối đa là +14, nhưng không kích hoạt thuộc tính cường hóa +14 như kháng 150, giảm 20% chí mạng... như đối với đồ cấp 10 (91-100)

Vũ khí 80 có thể cường hóa tối đa +14 nhưng không kích hoạt được thuộc tính cường hóa +14 như vũ khí 90

Tham khảo Vũ Khí 8x +12 +13 +14 | Trang Sức 8x +12 +13 +14 | Phòng Cụ 8x +12 +13 +14

Scroll Top