Trang bị Kim Long

26-03-2024

Trang bị Kim Long

  • Thời gian áp dụng: Sau khi máy chủ mở giới hạn cấp đến 150
Phòng Cụ Trang Sức

Nón

Danh vọng Tranh Đoạt Lãnh Thổ đạt cấp 7

Vũ khí

Danh vọng Tần Lăng-Phát Khâu Môn đạt cấp 4

Y Phục

Danh vọng Võ Lâm Liên Đấu đạt cấp 7

Tần Lăng-Quan Phủ đạt cấp 4

Liên

Danh vọng Thịnh Hạ 2010 đạt cấp 4

Tranh Đoạt Lãnh Thổ đạt cấp 4

Lưng

Danh vọng Thịnh Hạ 2008 đạt cấp 4

Tranh Đoạt Lãnh Thổ đạt cấp 4

Nhẫn

Danh vọng Đại Hội Võ Lâm đạt cấp 4

Võ Lâm Liên Đấu đạt cấp 4

Hộ Uyển

Danh vọng Di Tích Hàn Vũ đạt cấp 4

Tần Lăng-Quan Phủ đạt cấp 4

Bội

Danh vọng Liên đấu liên server đạt cấp 4

Tần Lăng-Quan Phủ đạt cấp 4

Giày

Danh vọng Đoàn viên dân tộc đạt cấp 4

Tiêu Dao Cốc đạt cấp 4

Phù

Danh vọng Chúc phúc đạt cấp 6

Võ Lâm Liên Đấu đạt cấp 4

Scroll Top