Bảo trì máy chủ S2-Anh Hùng mở cấp 99 (Hoàn tất)

21-11-2016

Máy chủ S2-Anh Hùng đã bảo trì hoàn tất, các bạn có thể vào game

Bảo trì máy chủ S2-Anh Hùng từ 00h00 đến 00h10 Ngày 21/11 mở giới hạn cấp 99, chi tiết xem thêm Tại đây

Máy chủ không hỗ trợ các bạn ở lại cấp 89

Phần thưởng Chiến Trường Tống Kim sẽ được gia tăng 2 lần số Đồng Khóa, ví dụ giờ 3k điểm được 1 vạn, sau khi mở cấp sẽ tăng lên là 2 vạn

Qua mỗi tầng Bạch Hổ Đường nhận thêm 1 vạn Đồng Khóa

Qua mỗi ải Tiêu Dao Cốc nhận thêm 5000 Đồng Khóa

Scroll Top