Tổng quan phát triển sức mạnh nhân vật

25-11-2022

Tổng quan phát triển nhân vật

Hình ảnh Ghi chú

 • Để nhân vật của người chơi mạnh hơn người chơi sẽ cần phát triển những yếu tố sau đây:
Hạng mục

Nón Áo Lưng Tay Giày Vũ khí Liên Nhẫn Bội Phù

Uy danh Giang Hồ Mặt Nạ Phi Phong Thú Cưỡi Trận Pháp Ngũ Hành Ấn Quan Ấn Mật Tịch

 • Khi đã có trang bị, sẽ phải tham gia các hoạt động trong game để thu thập Huyền Tinh đem tới gặp NPC Dã Luyện Đại Sư để cường hóa trang bị, gia tăng Điểm Tài Phú
 • Khi điểm tài phú đạt tới cấp tương ứng có thể tới gặp NPC Tiền Trang để mua Phi Phong

Nón

Hình ảnh Ghi chú

Nón (Chế tạo từ Kỹ Năng Sống - XEM TRƯỚC)

 • Trang bị được chế tạo từ tính năng Kỹ Năng Sống (Phím tắt F8) sử dụng Bạc thường, Tinh và Hoạt Lực để chế tạo ra
 • Trang bị chế có 3 loại 76%, 24% và 4%, 4% là loại trang bị có opt (thuộc tính) cao nhất - Nên sử dụng

Nón (Luyện hóa Trục Lộc - XEM TRƯỚC)

 • Khi máy chủ mở giới hạn cấp đến 89 tham gia hoạt động Tranh Đoạt Lãnh Thổ sẽ thu thập được Rương Tranh Đoạt Lãnh Thổ, sử dụng nhận nguyên liệu chế tạo vật phẩm gia tăng danh vọng Tranh Đoạt Lãnh Thổ
 • Gia tăng danh vọng Tranh Đoạt Lãnh Thổ đến Cấp 2 - Bình Thường có thể mua Đồ Phổ Luyện Hóa Nón (Tục Lộc) tại NPC Thương Gia Tiêu Dao
 • >>> CÔNG THỨC LUYỆN HÓA <<<

Nón (Bạch Ngân - XEM TRƯỚC)

 • Khi máy chủ mở cấp đến 119 sẽ mở cửa tiệm tại NPC Thương Gia Tiêu Dao
 • Sử dụng Tiểu Du Long Danh Vọng để gia tăng danh vọng Võ Lâm Liên Đấu
 • Gia tăng danh vọng Tranh Đoạt Lãnh Thổ đến Cấp 5 - Hiển Hách có thể mua

Nón (Bạch Ngân - XEM TRƯỚC)

 • Khi máy chủ mở cấp đến 119 sẽ mở cửa tiệm tại NPC Thương Gia Tiêu Dao
 • Sử dụng Tiểu Du Long Danh Vọng để gia tăng danh vọng Võ Lâm Liên Đấu
 • Gia tăng danh vọng Tranh Đoạt Lãnh Thổ đến Cấp 6 - Truyền Thuyết có thể mua

Áo (Y Phục)

Hình ảnh Ghi chú

Y Phục (Chế tạo từ Kỹ Năng Sống - XEM TRƯỚC)

 • Trang bị được chế tạo từ tính năng Kỹ Năng Sống (Phím tắt F8) sử dụng Bạc thường, Tinh và Hoạt Lực để chế tạo ra
 • Trang bị chế có 3 loại 76%, 24% và 4%, 4% là loại trang bị có opt (thuộc tính) cao nhất - Nên sử dụng

Y Phục Môn Phái (XEM TRƯỚC)

 • Mua thông qua NPC Chưởng Môn Phái, yêu cầu danh vọng Môn Phái
 • Tham gia hoạt động Thi Đấu Môn Phái hoặc sử dụng Lệnh bài Thi Đấu Môn Phái Sơ, Trung, Cao để gia tăng Danh vọng Môn Phái Nhân Vật

Y Phục Liên Đấu (Luyện hóa Vũ Uy - XEM TRƯỚC)

 • Khi máy chủ mở giới hạn cấp đến 109 tham gia hoạt động Võ Lâm Liên Đấu sẽ thu thập được Lệnh bài Võ Lâm Liên Đấu, sử dụng gia tăng danh vọng Võ Lâm Liên Đấu
 • Gia tăng danh vọng Võ Lâm Liên Đấu đến Cấp 2 - Bình Thường có thể mua Đồ Phổ Luyện Hóa Y Phục (Vũ Uy) tại NPC Thương Gia Tiêu Dao
 • >>> CÔNG THỨC LUYỆN HÓA <<<

Y Phục (Bạch Ngân - XEM TRƯỚC)

 • Khi máy chủ mở cấp đến 119 sẽ mở cửa tiệm tại NPC Thương Gia Tiêu Dao
 • Sử dụng Lệnh bài Võ Lâm Liên Đấu hoặc Tiểu Du Long Danh Vọng để gia tăng danh vọng Võ Lâm Liên Đấu
 • Gia tăng danh vọng Võ Lâm Liên Đấu đến Cấp 5 - Hiển Hách có thể mua

Y Phục (Hoàng Kim - XEM TRƯỚC)

 • Khi máy chủ mở cấp đến 119 sẽ mở cửa tiệm tại NPC Thương Gia Tiêu Dao
 • Sử dụng Lệnh bài Võ Lâm Liên Đấu hoặc Tiểu Du Long Danh Vọng để gia tăng danh vọng Võ Lâm Liên Đấu
 • Gia tăng danh vọng Võ Lâm Liên Đấu đến Cấp 6 - Truyền Thuyết có thể mua

Lưng (Yêu Đái)

Hình ảnh Ghi chú

Lưng (Chế tạo từ Kỹ Năng Sống - XEM TRƯỚC)

 • Trang bị được chế tạo từ tính năng Kỹ Năng Sống (Phím tắt F8) sử dụng Bạc thường, Tinh và Hoạt Lực để chế tạo ra
 • Trang bị chế có 3 loại 76%, 24% và 4%, 4% là loại trang bị có opt (thuộc tính) cao nhất - Nên sử dụng

Lưng (Tống Kim - XEM TRƯỚC)

 • Mua thông qua NPC Quan Quân Nhu tại điểm báo danh tống kim, yêu cầu danh vọng Chiến trường Tống Kim
 • Tham gia hoạt động Tống Kim hoặc sử dụng Lệnh bài Chiến trường Sơ, Trung, Cao để gia tăng Danh vọng Chiến trường Tống Kim

Lưng (Trục Lộc - XEM TRƯỚC)

 • Khi máy chủ mở giới hạn cấp đến 89 tham gia hoạt động Tranh Đoạt Lãnh Thổ sẽ thu thập được Rương Tranh Đoạt Lãnh Thổ, sử dụng nhận nguyên liệu chế tạo vật phẩm gia tăng danh vọng Tranh Đoạt Lãnh Thổ
 • Gia tăng danh vọng Tranh Đoạt Lãnh Thổ đến Cấp 3 - Ưu Việt có thể mua Đồ Phổ Luyện Hóa Lưng (Tục Lộc) tại NPC Thương Gia Tiêu Dao
 • >>> CÔNG THỨC LUYỆN HÓA <<<

Lưng (Bạch Ngân - XEM TRƯỚC)

 • Khi máy chủ mở cấp đến 119 sẽ mở cửa tiệm tại NPC Thương Gia Tiêu Dao
 • Gia tăng danh vọng Thịnh Hạ 2008 đến Cấp 2 - Hiển Hách có thể mua

Lưng (Hoàng Kim - XEM TRƯỚC)

 • Khi máy chủ mở cấp đến 119 sẽ mở cửa tiệm tại NPC Thương Gia Tiêu Dao
 • Gia tăng danh vọng Thịnh Hạ 2008 đến Cấp 3 - Truyền Thuyết có thể mua

Tay (Hộ Uyển)

Hình ảnh Ghi chú

Hộ Uyển (Chế tạo từ Kỹ Năng Sống - XEM TRƯỚC)

 • Trang bị được chế tạo từ tính năng Kỹ Năng Sống (Phím tắt F8) sử dụng Bạc thường, Tinh và Hoạt Lực để chế tạo ra
 • Trang bị chế có 3 loại 76%, 24% và 4%, 4% là loại trang bị có opt (thuộc tính) cao nhất - Nên sử dụng

Hộ Uyển (Ải Gia Tộc - XEM TRƯỚC)

 • Mua thông qua NPC Vượt Ải Gia Tộc tại các thành thị, yêu cầu danh vọng Gia Tộc
 • Tham gia hoạt động Vượt Ải Gia Tộc hoặc sử dụng Lệnh bài Gia Tộc Sơ, Trung, Cao để gia tăng Danh vọng Gia Tộc

Hộ Uyển (Tiêu Dao - XEM TRƯỚC)

 • Khi tham gia hoạt động Tiêu Dao Cốc sẽ thu thập được nguyên liệu chế tạo vật phẩm gia tăng danh vọng Tiêu Dao Cốc
 • Gia tăng danh vọng Tiêu Dao Cốc đến Cấp 2 - Ưu Việt có thể mua Đồ Phổ Luyện Hóa Hộ Uyển (Tiêu Dao) tại NPC Thương Gia Tiêu Dao
 • >>> CÔNG THỨC LUYỆN HÓA <<<

Hộ Uyển (Bạch Ngân - XEM TRƯỚC)

 • Khi máy chủ mở cấp đến 119 sẽ mở cửa tiệm tại NPC Thương Gia Tiêu Dao
 • Sử dụng Tiểu Du Long Danh Vọng để gia tăng danh vọng Di Tích Hàn Vũ
 • Gia tăng danh vọng Di Tích Hàn Vũ đến Cấp 2 - Hữu Nghị có thể mua

Hộ Uyển (Hoàng Kim - XEM TRƯỚC)

 • Khi máy chủ mở cấp đến 119 sẽ mở cửa tiệm tại NPC Thương Gia Tiêu Dao
 • Sử dụng Tiểu Du Long Danh Vọng để gia tăng danh vọng Di Tích Hàn Vũ
 • Gia tăng danh vọng Di Tích Hàn Vũ đến Cấp 3 - Thân Mật có thể mua

Giày (Chiến Ngoa)

Hình ảnh Ghi chú

Giày (Chế tạo từ Kỹ Năng Sống - XEM TRƯỚC)

 • Trang bị được chế tạo từ tính năng Kỹ Năng Sống (Phím tắt F8) sử dụng Bạc thường, Tinh và Hoạt Lực để chế tạo ra
 • Trang bị chế có 3 loại 76%, 24% và 4%, 4% là loại trang bị có opt (thuộc tính) cao nhất - Nên sử dụng

Giày (Tiêu Dao - XEM TRƯỚC)

 • Khi tham gia hoạt động Tiêu Dao Cốc sẽ thu thập được nguyên liệu chế tạo vật phẩm gia tăng danh vọng Tiêu Dao Cốc
 • Gia tăng danh vọng Tiêu Dao Cốc đến Cấp 4 - Khâm Phục có thể mua Đồ Phổ Luyện Hóa Giày (Tiêu Dao) tại NPC Thương Gia Tiêu Dao
 • >>> CÔNG THỨC LUYỆN HÓA <<<

Giày (Bạch Ngân - XEM TRƯỚC)

 • Khi máy chủ mở cấp đến 119 sẽ mở cửa tiệm tại NPC Thương Gia Tiêu Dao
 • Tham gia hoạt động Công Thành Chiến hoặc sử dụng Tiểu Du Long Danh Vọng để gia tăng danh vọng Đoàn Viên Dân Tộc
 • Gia tăng danh vọng Đoàn Viên Dân Tộc đến Cấp 2 - Hữu Nghị có thể mua

Giày (Hoàng Kim - XEM TRƯỚC)

 • Khi máy chủ mở cấp đến 119 sẽ mở cửa tiệm tại NPC Thương Gia Tiêu Dao
 • Tham gia hoạt động Công Thành Chiến hoặc sử dụng Tiểu Du Long Danh Vọng để gia tăng danh vọng Đoàn Viên Dân Tộc
 • Gia tăng danh vọng Đoàn Viên Dân Tộc đến Cấp 3 - Thân Mật có thể mua

Vũ Khí

Hình ảnh Ghi chú

Vũ khí (Chế tạo từ Kỹ Năng Sống - XEM TRƯỚC)

 • Trang bị được chế tạo từ tính năng Kỹ Năng Sống (Phím tắt F8) sử dụng Bạc thường, Tinh và Hoạt Lực để chế tạo ra
 • Trang bị chế có 3 loại 76%, 24% và 4%, 4% là loại trang bị có opt (thuộc tính) cao nhất - Nên sử dụng

Vũ khí (Võ Lâm Cao Thủ - XEM TRƯỚC)

 • Mua thông qua NPC Vũ Khí Đặc Chế tại Lâm An Phủ, yêu cầu danh vọng Võ Lâm Cao Thủ
 • Tham gia hoạt động Săn BOSS Võ Lâm Cao Thủ 55/75/95 sẽ ngẫu nhiên nhận được Lệnh bài Võ Lâm Cao Thủ Sơ, Trung, Cao sử dụng gia tăng Danh vọng Võ Lâm Cao Thủ

Vũ khí (Tần Lăng 1 - XEM TRƯỚC)

 • Khi máy chủ mở giới hạn cấp đến 109 tham gia hoạt động Săn BOSS Tần Thủy Hoàng sẽ thu thập được Hòa Thị Ngọc, sử dụng kỹ năng chế tạo để chế tạo thành Tần lăng-Hòa Thị Bích gia tăng danh vọng Tần lăng-Phát Khấu Môn
 • Đẳng cấp đạt 110 có thể mang 5 Tần lăng-Hòa Thị Bích lên Tần lăng 3 tìm gặp NPC Dã Tẩu để đổi Đồ Phổ Luyện Hóa Vũ khí (Thanh Đồng)
 • >>> CÔNG THỨC LUYỆN HÓA <<<

Vũ khí (Bạch Ngân - XEM TRƯỚC)

 • Khi máy chủ mở cấp đến 129 sẽ mở cửa tiệm tại NPC Thương Gia Tiêu Dao
 • Sử dụng Tần lăng-Hòa Thị Bích để gia tăng danh vọng Tần lăng-Phát Khấu Môn
 • Gia tăng danh vọng Tần lăng-Phát Khấu Môn đến Cấp 2 - Hữu Nghị có thể mua

Vũ khí (Hoàng Kim - XEM TRƯỚC)

 • Khi máy chủ mở cấp đến 129 sẽ mở cửa tiệm tại NPC Thương Gia Tiêu Dao
 • Sử dụng Tần lăng-Hòa Thị Bích để gia tăng danh vọng Tần lăng-Phát Khấu Môn
 • Gia tăng danh vọng Tần lăng-Phát Khấu Mô đến Cấp 3 - Khâm Phục có thể mua

Dây Chuyền (Hạng Liên)

Hình ảnh Ghi chú

Liên (Chế tạo từ Kỹ Năng Sống - XEM TRƯỚC)

 • Trang bị được chế tạo từ tính năng Kỹ Năng Sống (Phím tắt F8) sử dụng Bạc thường, Tinh và Hoạt Lực để chế tạo ra
 • Trang bị chế có 3 loại 76%, 24% và 4%, 4% là loại trang bị có opt (thuộc tính) cao nhất - Nên sử dụng

Liên (Bạch Hổ Đường - XEM TRƯỚC)

 • Mua thông qua NPC Hộ Vệ Bạch Hổ Đường tại các thành thị, yêu cầu danh vọng Bạch Hổ Đường
 • Tham gia hoạt động Bạch Hổ Đường hoặc sử dụng Lệnh bài Bạch Hổ Đường Sơ, Trung, Cao để gia tăng Danh vọng Bạch Hổ Đường

Liên (Luyện hóa Trục Lộc - XEM TRƯỚC)

 • Khi máy chủ mở giới hạn cấp đến 89 tham gia hoạt động Tranh Đoạt Lãnh Thổ sẽ thu thập được Rương Tranh Đoạt Lãnh Thổ, sử dụng nhận nguyên liệu chế tạo vật phẩm gia tăng danh vọng Tranh Đoạt Lãnh Thổ
 • Gia tăng danh vọng Tranh Đoạt Lãnh Thổ đến Cấp 4 - Ngưỡng Mộ có thể mua Đồ Phổ Luyện Hóa Liên (Tục Lộc) tại NPC Thương Gia Tiêu Dao
 • >>> CÔNG THỨC LUYỆN HÓA <<<

Liên (Bạch Ngân - XEM TRƯỚC)

 • Khi máy chủ mở cấp đến 119 sẽ mở cửa tiệm tại NPC Thương Gia Tiêu Dao
 • Sử dụng Tiểu Du Long Danh Vọng để gia tăng danh vọng Thịnh Hạ 2010
 • Gia tăng danh vọng Thịnh Hạ 2010 đến Cấp 2 - Hiển Hách có thể mua

Liên (Hoàng Kim - XEM TRƯỚC)

 • Khi máy chủ mở cấp đến 119 sẽ mở cửa tiệm tại NPC Thương Gia Tiêu Dao
 • Sử dụng Tiểu Du Long Danh Vọng để gia tăng danh vọng Thịnh Hạ 2010
 • Gia tăng danh vọng Thịnh Hạ 2010 đến Cấp 3 - Truyền Thuyết có thể mua

Nhẫn (Giới Chỉ)

Hình ảnh Ghi chú

Nhẫn (Chế tạo từ Kỹ Năng Sống - XEM TRƯỚC)

 • Trang bị được chế tạo từ tính năng Kỹ Năng Sống (Phím tắt F8) sử dụng Bạc thường, Tinh và Hoạt Lực để chế tạo ra
 • Trang bị chế có 3 loại 76%, 24% và 4%, 4% là loại trang bị có opt (thuộc tính) cao nhất - Nên sử dụng

Nhẫn (Luyện hóa Vũ Uy - XEM TRƯỚC)

 • Khi máy chủ mở giới hạn cấp đến 109 tham gia hoạt động Võ Lâm Liên Đấu sẽ thu thập được Lệnh bài Võ Lâm Liên Đấu, sử dụng gia tăng danh vọng Võ Lâm Liên Đấu
 • Gia tăng danh vọng Võ Lâm Liên Đấu đến Cấp 4 - Ngưỡng Mộ có thể mua Đồ Phổ Luyện Hóa Giới Chỉ (Vũ Uy) tại NPC Thương Gia Tiêu Dao
 • >>> CÔNG THỨC LUYỆN HÓA <<<

Nhẫn (Bạch Ngân - XEM TRƯỚC)

 • Khi máy chủ mở cấp đến 119 sẽ mở cửa tiệm tại NPC Thương Gia Tiêu Dao
 • Sử dụng Tiểu Du Long Danh Vọng để gia tăng danh vọng Đại Hội Võ Lâm
 • Gia tăng danh vọng Đại Hội Võ Lâm đến Cấp 2 - Hữu Nghị có thể mua

Nhẫn (Hoàng Kim - XEM TRƯỚC)

 • Khi máy chủ mở cấp đến 119 sẽ mở cửa tiệm tại NPC Thương Gia Tiêu Dao
 • Sử dụng Tiểu Du Long Danh Vọng để gia tăng danh vọng Đại Hội Võ Lâm
 • Gia tăng danh vọng Đại Hội Võ Lâm đến Cấp 3 - Thân Mật có thể mua

Bội (Ngọc Bội)

Hình ảnh Ghi chú

Bội (Chế tạo từ Kỹ Năng Sống - XEM TRƯỚC)

 • Trang bị được chế tạo từ tính năng Kỹ Năng Sống (Phím tắt F8) sử dụng Bạc thường, Tinh và Hoạt Lực để chế tạo ra
 • Trang bị chế có 3 loại 76%, 24% và 4%, 4% là loại trang bị có opt (thuộc tính) cao nhất - Nên sử dụng

Bội (Nghĩa Quân - XEM TRƯỚC)

 • Mua thông qua NPC Quan Quân Nhu Nghĩa Quân tại các thành thị, yêu cầu danh vọng Nghĩa Quân
 • Tham gia hoạt động Bao Vạn Đồng hoặc sử dụng Lệnh bài Nghĩa Quân để gia tăng Danh vọng Nghĩa Quân

Bội (Tiêu Dao - XEM TRƯỚC)

 • Khi tham gia hoạt động Tiêu Dao Cốc sẽ thu thập được nguyên liệu chế tạo vật phẩm gia tăng danh vọng Tiêu Dao Cốc
 • Gia tăng danh vọng Tiêu Dao Cốc đến Cấp 3 - Kính Trọng có thể mua Đồ Phổ Luyện Hóa Yêu Trụy (Tiêu Dao) tại NPC Thương Gia Tiêu Dao
 • >>> CÔNG THỨC LUYỆN HÓA <<<

Bội (Bạch Ngân - XEM TRƯỚC)

 • Khi máy chủ mở cấp đến 119 sẽ mở cửa tiệm tại NPC Thương Gia Tiêu Dao
 • Sử dụng Tiểu Du Long Danh Vọng để gia tăng danh vọng Liên đấu liên server
 • Gia tăng danh vọng Liên đấu liên server đến Cấp 2 - Hữu Nghị có thể mua

Bội (Hoàng Kim - XEM TRƯỚC)

 • Khi máy chủ mở cấp đến 119 sẽ mở cửa tiệm tại NPC Thương Gia Tiêu Dao
 • Sử dụng Tiểu Du Long Danh Vọng để gia tăng danh vọng Liên đấu liên server
 • Gia tăng danh vọng Liên đấu liên server đến Cấp 3 - Thân Mật có thể mua

Phù (Hộ Thân Phù)

Hình ảnh Ghi chú

Phù (Chế tạo từ Kỹ Năng Sống - XEM TRƯỚC)

 • Trang bị được chế tạo từ tính năng Kỹ Năng Sống (Phím tắt F8) sử dụng Bạc thường, Tinh và Hoạt Lực để chế tạo ra
 • Trang bị chế có 3 loại 76%, 24% và 4%, 4% là loại trang bị có opt (thuộc tính) cao nhất - Nên sử dụng

Phù (Luyện hóa Vũ Uy - XEM TRƯỚC)

 • Khi máy chủ mở giới hạn cấp đến 109 tham gia hoạt động Võ Lâm Liên Đấu sẽ thu thập được Lệnh bài Võ Lâm Liên Đấu, sử dụng gia tăng danh vọng Võ Lâm Liên Đấu
 • Gia tăng danh vọng Võ Lâm Liên Đấu đến Cấp 3 - Ưu Việt có thể mua Đồ Phổ Luyện Hóa Phù (Vũ Uy) tại NPC Thương Gia Tiêu Dao
 • >>> CÔNG THỨC LUYỆN HÓA <<<

Phù (Bạch Ngân - XEM TRƯỚC)

 • Khi máy chủ mở cấp đến 99 sẽ mở cửa tiệm tại NPC Thương Gia Tiêu Dao
 • Sử dụng Lệnh bài Chúc Phúc Sơ, Trung mua tại Kỳ Trân Các (Phím tắt Ctrl G) khu Đồng Khóa
 • hoặc Tiểu Du Long Danh Vọng để gia tăng danh vọng Chúc Phúc
 • Gia tăng danh vọng Chúc Phúc đến Cấp 4 - Hiển Hách có thể mua

Phù (Hoàng Kim - XEM TRƯỚC)

 • Khi máy chủ mở cấp đến 99 sẽ mở cửa tiệm tại NPC Thương Gia Tiêu Dao
 • Sử dụng Lệnh bài Chúc Phúc Sơ, Trung mua tại Kỳ Trân Các (Phím tắt Ctrl G) khu Đồng Khóa
 • hoặc Tiểu Du Long Danh Vọng để gia tăng danh vọng Chúc Phúc
 • Gia tăng danh vọng Chúc Phúc đến Cấp 5 - Truyền Thuyết có thể mua
Scroll Top