Nam Kiếm mở lại Chân Nguyên

30-04-2020

Nam Kiếm mở lại Chân Nguyên

  • Thời gian: Sau bảo trì lúc 00:00 Thứ 6 Ngày 01/05/2020
  • Máy chủ Nam Kiếm mở sự kiện Giải Nhiệt Mùa Hè cùng với đó mở lại Tính năng Chân Nguyên
Scroll Top