Đăng nhập Trung Thu nhận Quà HOT

11-09-2019

Đăng nhập Nhận Quà Trung Thu

  • Thời gian: Từ 00h00 Thứ 6 Ngày 13 đến 24h00 Thứ 6 Ngày 13/09/2019
  • Người chơi đến NPC Cây Ước Nguyện tại Phượng Tường Phủ để nhận quà trung thu, bao gồm:
    • 1 Huyền Tinh Vô Hạ (Cấp 9)
    • 300 vạn Bạc Khóa
    • 90 vạn Đồng Khóa
    • 1 Rương Ngọc (tinh xảo) (Cấp 4) - Khóa

Scroll Top